Beleidsplan

Beleidsplan stichting reuzenoptocht roermond

Op zondag 9 september 2018 zal het historisch centrum van de stad Roermond een prachtig decor vormen voor de 7e historische optocht, die als een kleurrijk lint door de straten binnen de Singelring van onze stad trekt.

De organisatie is in handen van de Stichting Reuzenoptocht Roermond, maar natuurlijk onder toeziend oog van onze Roermondse Reus en patroonheilige “Christoffel”.

Christoffel neemt niet alleen zélf deel aan de optocht, maar hij zal vanuit het hoogste punt van de Kathedraal, “waar ‘t gouden beeld in zonlicht staat”, de stoet met trots en genoegen volgen.

Initiatief.

Het initiatief voor de Historische Stoet 2018 is genomen door de vereniging ’t Remunjse Reuzengilde Roermond dat in 2018 haar 35-jarig bestaan viert. De laatste historische optocht dateert van 2006. Het streven is om iedere vijf jaar een historische optocht in Roermond te organiseren. Daarvoor is de Stichting Reuzenoptocht Roermond in het leven geroepen, die verantwoordelijk is voor de organisatie van de Historische Stoet 2018 en van volgende toekomstige optochten. De optocht heeft als thema “Maria Theresia in pracht en praal”.

Wat beoogt de Stichting Reuzenoptocht Roermond?

 • Een schitterende reuzenoptocht in Roermond organiseren
 • Een bijdrage leveren aan de cultuur-historische identiteit van de stad Roermond
 • De jonge inwoners van Roermond en regio kennis te laten maken met Roermonds Cultureel Erfgoed, hen te betrekken bij de organisatie van het evenement en een podium te bieden voor talentontwikkeling
 • Een eerbetoon aan de heilige Christoffel, patroonheilige van de stad Roermond
 • Versterking van de verbinding met andere verenigingen en organisaties van Roermond en de (eu)regio

Roermond, een historische stad.

Roermond is een stad met een rijke historie, van oudsher een centrum van bestuur, rechtspraak en geestelijkheid. Eeuwenlang was Roermond de hoofdstad van het zuidelijk overkwartier van het Hertogdom

Gelre en vele heerschappijen hebben over Roermond geregeerd. De ligging van Roermond aan de oevers van Maas en Roer maakte de stad aantrekkelijk voor het drijven van handel en als knooppunt van verbindingen tussen diverse windstreken. Maar door de strategische ligging is de stad ook vele malen geteisterd door oorlogsgeweld. Roermond is een monumentenstad en de vele monumenten die de stad rijk is herinneren aan dit bijzondere verleden.

Roermond, een culturele stad.

Van oudsher is Roermond een stad waar jaarlijks talloze evenementen plaatsvinden, een centrum van cultuur en bijzondere activiteiten. De stad is gewend om te gaan met mega-evenementen, als het Bevrijdingsfestival, de Sjtatiefestatie, Roermond City Run, die tienduizenden bezoekers trekken. Wij verwachten dat ook de Historische Stoet 2018 “Maria Theresia in pracht en praal” enkele tienduizenden bezoekers naar de binnenstad trekt. De Historische Stoet zal plaatsvinden op 9 september 2018 en waar mogelijk afgestemd op en in samenwerking met andere culturele activiteiten.

De route van de reuzenoptocht.

De monumentale binnenstad zal de entourage vormen van de Historische Stoet. Daarvoor zal een route worden uitgezet binnen de Singelring die ca 1,5 km lang is en waarlangs het publiek kan genieten van historische groepen, van reuzen uit diverse landen en diverse muziekgezelschappen. De route is van een compact en sfeervol karakter. Extra aandacht zal worden besteed aan de veiligheid op en langs de route. De organisatie zal voor de nodige vergunningen bij de gemeente Roermond een aanvrage indienen.

Bestuur van de Stichting Reuzenoptocht Roermond.

Het bestuur van de stichting bestaat uit 8 personen, waarvan 4 leden tevens bestuurslid zijn van de initiatiefnemer ’t Remunjse Reuzegilde Roermond. De samenstelling ziet er als volgt uit:

 • René Imkamp, voorzitter
 • Ger van Cruchten, vice-voorzitter, tevens voorzitter/secretaris van ’t Remunjse Reuzegilde
 • Wim Kemp, secretaris
 • Eric Frencken, penningmeester
 • Hein Jambroers
 • Jan Raeven, tevens bestuurslid/gildemeester van de vereniging ’t Remunjse Reuzegilde
 • Ger Wester, tevens bestuurslid van de vereniging ’t Remunjse Reuzegilde
 • Erik Snoek, tevens erelid van de vereniging ’t Remunjse Reuzegilde

Organisatie van de Stichting Reuzenoptocht Roermond.

Onder verantwoordelijkheid van het bestuur zijn de volgende werkgroepen werkzaam:

Communicatie&PR, Financiën&Sponsoring/Subsidie, Vrijwilligers, Optocht, Overheid-Veiligheid-Vergunningen, Accommodatie-Logistiek-Catering, Reuzenconferentie.

Het is mogelijk dat in de loop van de voorbereiding nog meer werkgroepen worden ingesteld. M.n. valt te denken aan educatie, vanwege de betrokkenheid van het onderwijs.

Een belangrijke rol is weggelegd bij de regisseur. Hiervoor is Ton Spätjens aangetrokken.

Andere functies:

 • Grafische vormgeving, logo, huisstijl: Nicole Meuffels
 • ICT en social media: Marc Hensen en Joël Raeven.

Het is mogelijk dat in de loop van de voorbereiding nog andere functies worden ingevuld. Het bestuur zal die benoemen en hiervoor mensen aanstellen.

De reuzenoptocht kan alleen maar plaatsvinden met hulp en ondersteuning van vele vrijwilligers.

Een eerste ruwe inschatting op basis van ervaringsgegevens van de laatste reuzenoptocht en recente optochten in andere plaatsen in Nederland komt uit op ca 80 vrijwilligers.

Vrijwilligers zijn nodig voor de bemensing van de werkgroepen, in diverse voorbereidingswerkzaamheden voor de Historische Stoet en voor hand- en spandiensten op de dag van de optocht. Nadere uitwerking van de inzet van de vrijwilligers vindt plaats door de werkgroep vrijwilligers.

De vrijwilligers worden geregistreerd en vallen onder de vrijwilligersverzekering van de gemeente Roermond.

 

De Stoet.

De Historische Stoet zal het karakter krijgen van een historische optocht waarin reuzen een prominente rol spelen.

De regisseur heeft als centraal thema gekozen “Maria Theresia” (1717-1780), keizerin van Oostenrijk, tijdens de periode dat Roermond onder de heerschappij van de Oostenrijkse Habsburgers viel (1715-1795). Een blijvende herinnering aan Maria Theresia is de Stenen Burg, die de Voorstad St. Jacob met de stad Roermond over de Roer verbindt. De Stenen Brug is nadat zij door hoogwater in 1764 was ingestort in 1771 hersteld. De kosten hiervan werden gedragen door Keizerin Maria Theresia.

In de uitwerking van het thema wordt vooral de huwelijkspolitiek van Maria Theresia belicht. Met het uithuwelijken van haar kinderen probeerde Maria Theresia de machtspositie van het Huis Habsburg over grote delen van Europa in stand te houden en zelfs uit te breiden.

In het najaar van 2017 worden Reuzengildes in binnen- en buitenland, historische groepen, muziekgezelschappen uitgenodigd in te schrijven voor de Historische Stoet Roermond. Uit de inschrijvingen wordt een selectie gemaakt voor een schitterende historische, kleurrijke, met muziek omlijste, optocht.

Educatie en bijzondere doelgroepen.

Combinatiefunctionaris

Voor de optocht op 9 september 2018 zal er in samenwerking met Marjolein Peeters, combinatiefunctionaris cultuur in Roermond, de mogelijkheden worden bekeken om ook de jongere inwoners van Roermond en regio bij dit evenement te betrekken.

De combinatiefunctionaris zal het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en Gilde-opleidingen hiervoor benaderen en samen met de organisatie van de reuzenoptocht bespreken op welke wijze hun bijdrage vorm kan krijgen.

Basisonderwijs en jongerenorganisaties (o.a. scouting)

In ieder geval wordt gedacht aan het opstellen van een lesbrief over Reuzengildes in Nederland en buitenland (w.o. Sjtuf, de reus van Roermond), over de historie van Roermond met haar vele heerschappijen en tevens de geschiedenis over de ontwikkeling van het Europa zoals we het nu kennen. Verder zal aandacht worden gegeven aan volksverhalen, sprookjes, muziek.

Ook wil de organisatie de kinderen en jongeren actief laten deelnemen aan de optocht bijvoorbeeld door het maken van een eigen reus die in de optocht meeloopt.

Het streven is om tal van andere activiteiten in het schooljaar 2017-2018 te organiseren op scholen, maar ook in de wijken van Roermond. De stichting wil een totaal arrangement aan bieden, waar gebruik van kan worden gemaakt. Een themawandeling door de historische binnenstad van Roermond maakt daar onderdeel van uit.

Technasium BC Schöndeln

Leerlingen van het Technasium van BC Schöndeln Roermond ontwikkelen een optocht-app, waarmee bezoekers aan de stoet informatie kunnen lezen en beluisteren als zij het nummer van de groep ingeven.

Gilde Opleidingen

Leerlingen van Gilde Opleidingen zullen mede ingezet worden voor verkeersgeleiding.

PSW (Pedagogisch Sociaal Werk) Roermond

Medewerkers van PSW Roermond zullen materiaal ontwikkelen dat voor de stoet gebruikt wordt. PSW is een instelling die zorg en ondersteuning van goede kwaliteit biedt aan kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking. PSW biedt begeleiding bij een zinvolle dagbesteding voor mensen met een beperking. De dagbesteding is afgestemd op de mogelijkheden en wensen van individuele cliënten en gericht op participatie in de samenleving.

Talentontwikkeling

Aan de organisatie wordt een bijdrage geleverd door twee vrijwilligers, geschoold aan ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten Toneelschool te Arnhem. Eén van de vrijwilligers heeft de opleiding met succes afgerond, is theatermaakster en heeft vorig jaar een opdracht vervuld in het kader van de viering van 150 jaar Limburg als volwaardige provincie van Nederland. De ander studeert nog en is aan haar bachelor bezig.

Onder meer de volgende werkzaamheden zullen zij verrichten:

 • invulling van de rol van de figuranten in samenwerking met Midden-Limburgse toneelverenigingen, de ideeën uitwerken en met de figuranten repeteren
 • het mede opzetten van een optocht-app en deze invullen door teksten in te spreken, foto’s en films verzamelen, liedjes, verhalen en andere ideeën aangeven voor de app
 • kinderactiviteiten opzetten rond de optocht, samen met de stadsdichter

Symposium Historische Optocht Roermond.

Voorafgaand aan de historische optocht zal een symposium worden gehouden over behoud van immaterieel cultureel erfgoed en de betekenis van historische optochten en reuzenoptochten daarvoor.

Culturele en educatieve projecten zullen nader belicht worden en gastsprekers worden uitgenodigd om een beschouwing te geven over het fenomeen historische optocht en reuzenoptocht.

Tevens bestaat gelegenheid op informele manier nader kennis te maken, informatie uit te wisselen en ervaringen te delen.

Financiën & Sponsoring/subsidie.

De organisatie houdt rekening met een begroting van € 113.850 om de kosten van de organisatie van de Historische Stoet Roermond te kunnen dragen.

Hiervoor zullen inkomsten verworven moeten worden.

Het streven is om door middel van sponsoring in geld en in natura vanuit het bedrijfsleven en plaatselijke ondernemers, subsidies van gemeente en provincie, aangevuld met bijdragen uit diverse fondsen, alsmede diverse acties, de kosten gedekt te krijgen.

Om de eerste voorbereidingswerkzaamheden ter hand te kunnen nemen, heeft de Stichting Reuzenoptocht Roermond met de Stichting ’t Remunjs Reuzengilde een leningsovereenkomst afgesloten.

De organisatie werkt met vrijwilligers en heeft geen medewerkers in loondienstverband werkzaam. De bestuursleden ontvangen geen beloning dan een vergoeding voor gemaakte onkosten.

Communicatie & PR.

Van belang is ruim voordat de optocht wordt gehouden grote bekendheid aan het evenement te geven. Dit zal op zeer uiteenlopende wijze gebeuren en met toenemende frequentie. Informatie zal zich niet alleen richten op de lokale bevolking, maar regionaal en provinciaal, zelfs over de landsgrenzen heen gericht zijn. Ook de in te zetten middelen van communicatie en PR zullen divers zijn (radio, tv, dag- en weekbladen, website www.historischestoetroermond.nl, facebookpagina, andere vormen van sociale media, folders, flyers, etc.). Voor communicatie en PR zal samenwerking worden gezocht met de VVV Midden-Limburg.

Diverse side-events.

In de loop van het jaar worden diverse andere activiteiten georganiseerd door andere verenigingen en aangehaakt worden aan de Historische Stoet. Enkele voorbeelden:

 • Een ReuzenSalon, georganiseerd door de Stichting Salon Remunj, een organisatie die via een cultureel programma een podium biedt aan beginnende en gevestigde schrijvers, musici, beeldend kunstenaars en columnisten en thematische onderwerpen
 • De Balkonconcerten zullen dit jaar in het teken staan van de “Historische Stoet Maria Theresia in pracht en praal”
 • Themawandeling in samenwerking met de VVV Midden-Limburg en de Roermondse Stadsgidsen.
 • Een musical, de haalbaarheid wordt momenteel onderzocht.