Historische Stoet Roermond 2018

Thema: “Maria Theresia in Pracht en Praal”.

1. De Historische Stoet Roermond 2018 “Maria Theresia in Pracht en Praal” heeft op zondag 9 september plaatsgevonden, overeenkomstig het vastgestelde beleidsplan.
Aan de stoet hebben ca. 1050 deelnemers uit binnen- en buitenland deelgenomen.
De organisatie werd mogelijk gemaakt door de inzet van 75 vrijwilligers.
Volgens opgave van de politie zouden ca. 30.000 bezoekers tijdens de stoet aanwezig zijn geweest.

2. Tijdens de voorbereiding zijn verschillende projecten opgezet.

  • Via een kleurwedstrijd hebben ca. 4000 basisschool leerlingen kennis genomen van de

Historische Stoet “Maria Theresia in Pracht en Praal” en hebben diverse basisscholen met de aangereikte informatie aandacht geschonken aan een stukje geschiedenis van Roermond.
In totaal hebben 365 kinderen (en volwassenen) deelgenomen aan kleurwedstrijd.

  • Vier studenten van het Technasium Lyceum Schöndeln hebben een Optocht App ontwikkeld in het kader van hun studie. Deze App bevat informatie over de stoet en alle deelnemende groepen, met verwijzing naar hun eigen site. Bijzonder is dat de ingevoerde tekst ook ingesproken is en beluisterd kan worden. Van diverse zijden is interesse getoond in deze App om de format voor volgende optochten te gebruiken.
  • Door studenten van de Toneelschool Arnhem en een student Theaterwetenschappen Amsterdam zijn adviezen verstrekt aan onze regisseur over opzet en organisatie van de stoet. Met name de vormgeving, kleding en verhaallijn zijn onderwerpen van inbreng geweest. Op de dag zelf is assistentie verleend bij opstelling optocht, aansturing van de groepen, correcte doorloop, in samenwerking met vrijwilligers het Limburg Festival, afdeling Roermond, en ervaren met activiteiten in het kader van de Gekleurde Stad.
  • Door cliënten van Pedagogische Sociaal Werk Roermond (PSW), een organisatie voor dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking zijn de optochtborden vervaardigd en de volgnummers.

Tevens is een nazit georganiseerd in De Graasj, een ontmoetingscentrum in de Binnenstad van Roermond, dat beheerd wordt door mensen met een verstandelijke beperking.

  • Daarnaast zijn nog diverse side-events georganiseerd, o.a. een mini-symposium op 9 september 2018, direct voorafgaand aan de optocht.

3. De Historische Stoet is tot stand gekomen door subsidies van gemeente en provincie, bijdragen uit fondsen en sponsorbijdragen en donaties van bedrijven en particulieren.

4. Op zeer veel uiteenlopende wijze is bekendheid gegeven aan de Historische Stoet en hebben wij de logo’s van gemeente, provincie, fondsen en sponsors gebruikt. Te noemen zijn: flyers (5000), posters (100), driehoeksborden (20), billboard (1), speciaal krantje (48.000), kleurtekeningen (5000), vlaggetjes met optochtvolgorde (10.000).

Verder is aandacht gegeven op ML5 (regiozender Midden-Limburg met een bereik van 100.000 inwoners), door 5 thema-uitzendingen op TV in de week voorafgaand aan de stoet en een TV-verslag van de stoet zelf, door het cultureel-toeristische magazine De Uitwijzer (10.000) en de kanalen van de VVV Midden-Limburg.

De bijdragen van gemeente en provincie zijn voor de organisatie van de Historische Stoet van groot belang geweest. Een deel van de (aanloop)kosten hebben we hiermee kunnen dekken. Voor potentiële fondsen en sponsors/donateurs is gemeentelijke en provinciale bijdrage mede een reden geweest om de Historische Stoet financieel te ondersteunen.

De Stichting Reuzenoptocht Roermond blijft bestaan, doch zal de komende jaren geen activiteiten ontwikkelen. Wij verwachten over ca. drie jaar de eerste aanzet te geven voor de Historische Stoet van 2023.

Het Bestuur van de Stichting Reuzenoptocht Roermond.
De voorzitter,                                                       De secretaris,
René Imkamp                                                       Wim Kemp