Privacyverklaring

Stichting Reuzenoptocht Roermond

Privacy verklaring

Stichting Reuzenoptocht Roermond is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Stichting Reuzenoptocht Roermond

Postadres:
Lisa Dahmen-Ottenheijmstraat 18
6045 KX Roermond

Tel. nr. 0654 261654 Mailadres:
secretaris@historischestoetroermond.nl

Secretaris van de Stichting, Wim Kemp, is de Functionaris Gegevensbescherming van de Stichting Reuzenoptocht Roermond, en via bovengenoemde gegevens te bereiken.

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Stichting Reuzenoptocht Roermond verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van persoonsgegevens die wij verwerken:

• Voor- en achternaam

• Geslacht

• Adresgegevens

• Postcode/woonplaats

• Telefoonnummer

• E-mailadres

• Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De Stichting Reuzenoptocht Roermond verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen

• Verzenden van berichten per mail, sms of app en om telefonisch contact op te kunnen nemen, indien nodig in de voorbereiding van, op de dag van de Historische Stoet Roermond zelf of na afloop ter afhandeling van (financiële) zaken

• Het verrichten van betalingen

• Om goederen en diensten af te leveren

• De Stichting Reuzenoptocht Roermond verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Stichting Reuzenoptocht Roermond bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

De Stichting Reuzenoptocht Roermond verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de doelstelling van onze stichting of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

De Stichting Reuzenoptocht Roermond laat geen gebruik van persoonsgegevens door derden toe voor commerciële, charitatieve of ideële doeleinden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de Stichting Reuzenoptocht Roermond en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar secretaris@historischestoetroermond.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

De Stichting Reuzenoptocht Roermond wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om:

Een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Stichting Reuzenoptocht Roermond neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via secretaris@historischestoetroermond.nl

Stichting Reuzenoptocht Roermond